• معرفی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

ط  

نام و نام خانوادگی: احمد محبی

عنوان پست سازمانی: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم اطلاع رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی:

1. تهیه کننده رادیویی، سردبیر و تهیه کننده و ارزیاب صدا و سیما به مدت 6 سال

2. مدیر آرشیو صدا و سیمای خراسان بزرگ به مدت 3 سال

3. مدیر تولید صدای صدا و سیمای خراسان رضوی به مدت 3 سال

4. مدیر پخش صدای صدا و سیمای خراسان رضوی به مدت 2 سال

5. سرپرست معاونت صدای صدا و سیمای خراسان رضوی به مدت 3 سال

6. معاون صدای صدا و سیمای خراسان جنوبی به مدت 3 سال

7. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

8. عضو فعال گردان های سایبری و بسیج صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران