آلبوم

بازگشایی سینما  فردوسی بیرجند با حضور حیدری خلیلی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور دوشنبه 16 تیرماه 99
بازگشایی سینما  فردوسی بیرجند با حضور حیدری خلیلی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور دوشنبه 16 تیرماه 99
بازگشایی سینما  فردوسی بیرجند با حضور حیدری خلیلی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور دوشنبه 16 تیرماه 99
بازگشایی سینما  فردوسی بیرجند با حضور حیدری خلیلی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور دوشنبه 16 تیرماه 99
بازگشایی سینما  فردوسی بیرجند با حضور حیدری خلیلی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور دوشنبه 16 تیرماه 99
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.