بانک های اطلاعاتی

(مأخذ :واحدآمار،اطلاعات وبرنامه ریزی اداره کل)

 

خبرگزاریها 1400/04/28

روزنامه ها و نشریات 1400/04/28

سرپرستی ها ونمایندگی های استان 1400/04/28

سرپرستی ها ونمایندگی های فعال استان12 04 99

کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان (به روز رسانی 97/4/20)

ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی (به روز رسانی 97/4/20)

سرپرستیها ونمایندگیهای مطبوعات استان (به روز رسانی 97/4/20)

اعضای خانه مطبوعات استان (به روز رسانی 97/4/20)

آموزشگاههای آزاد هنری خراسان جنوبی(به روز رسانی 97/4/20)

انجمنهای هنری خراسان جنوبی (به روز رسانی 97/4/20)

آموزشگاه های آزاد سینمایی خراسان جنوبی (به روز رسانی 97/4/20)

 بانک اطلاعاتی انجمن های هنری  خراسان جنوبی  (به روز رسانی 97/4/20)

بانک اطلاعات گروههای موسیقی  ثبت شده استان خراسان جنوبی (به روز رسانی 97/4/20)

بانک اطلاعات شاعران استان خراسان جنوبی (به روز رسانی 97/4/20)

مؤسسات فرهنگی و هنری (به روز رسانی 97/4/20)

مؤسسه های قرآنی خراسان جنوبی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به روز رسانی 97/4/20)

شرکت های سینمایی خراسان جنوبی، (به روز رسانی 97/4/20)

اطلاعات چاپخانه های فعال (به روز رسانی 97/4/20)

انتشارات (به روز رسانی 97/4/20)

خبرگزاریها (به روز رسانی 97/4/20)

روزنامه ها و نشریات (به روز رسانی 98/1/5)

گروههای_موسیقی_فعال (به روز رسانی 97/4/20)

گروههای_نمایش_فعال_استان (به روز رسانی 97/4/20)


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۴۶