شماره های مستقیم جهت تماس با مسئولین :

حوزه مدیریت : 05632323571 - 05632323572 - 05632323580

معاون اداری و مالی : 05632323576

معاون هنری : 05632323272

معاون فرهنگی 32323394 داخلی 212- 32323583

 مدیر حراست : 05632323575-

مسئول روابط عمومی : 05632323272

سرپرست اداره امور فرهنگی 32323394 داخلی 124

دفتر قرآن و عترت : 05632323394 داخلی 107

پاسخگویی به شکایات : 05632323373