فرهنگی

راهنمای ورود به سامانه صدور مجوز ممسسات فرهنگی هنری

ارسال آگهی های ادارات به نشریات

ارسال آگهی های ثبتی و دادگستری

اهداء و توز یع کتا ب به سازمانهاو ادارات دولتی وغیر دولتی ، مدارس ودانشگاههای استان جهت تجهیزکتابخانه ها

بیمه روزنامه نگاری

پروانه فعالیت نشریه عمومی

تأسیس وراه اندازی کتابخانه باز

امانت کتاب

خرید کتاب توسط شورای خرید کتاب استان

مراحل صدور پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغات

اهداء و توزیع کتاب به سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی ، مدارس و دانشگاهها ی استان جهت تجهیز کتابخانه ها  (به صورت مقطعی)

(نمودار مراحل انجام کار در خواست و صدور مجوز خبرگزاری)

صدور پروانه فعالیت چاپخانه

صدور پروانه فعالیت سرپرستی نشریه

 صدور پروانه فعالیت نشریه داخلی بولتن

صدور پروانه موسسه فرهنگی و هنری

صدور پروانه نشر کتاب

صدور کارت الکترونیکی خرید  کتاب ویژه دانشجویان

صدور کارت الکترونیکی خرید  ویژه اهالی قلم و فرهیختگان فرهنگی و هنری

صدور مجوز دکه مطبوعات

 

 

 

نام و نام خانوادگی سمت مشخصات
 جناب آقای بهاری

  

معاون فرهنگی اداره کل

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 212

مصطفی شفایی رئیس اداره امور فرهنگی، تبلیغات، مطبوعات و اطلاع رسانی

تلفن مستقیم: 32323273-056

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 124

پست الکترونیکی: khj@farhang.gov.ir
 

 سرکار خانم نخعی پور  کارشناس مطبوعات، ادبی، مسابقات فرهنگی، بیمه روزنامه نگاری و آگهی ها

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 117

سرکارخانم ملایی  کارشناس امور تبلیغات، استعلام نام و حمایت از چاپ و بررسی آگهی نامه ها تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 123
سرکار خانم جهانی کیا کارشناس امور فرهنگی (موسسات، چاپ و نشر) تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 229