امور فرهنگیصدورمجوز پروانه نشر

اداره امور فرهنگی :

کارشناس چاپ ونشر

آدرس سامانه:      -

پست الکترونیکkhj@farhang.gov.ir

شرایط صدور مجوز:

  1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  2. محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تفصیر
  3. داشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
  4. دارا بودن 25 سال سن برای افراد متأهل و 27سال سن برای افراد مجرد
  5. انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم
  6. داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  7. داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیربط

8.        صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع انتشارات

مدارک لازم برای صدور مجوز:

1.              تقاضای تأسیس

2.              تکمیل فرم مشخصات انفرادی

3.              10قطعه عکس جدید 4*3

4.              تصویر کلیه صفحات شناسنامه

5.              تصویر کارت ملی

6.              تصویر کارت پایان خدمت وظیفه  یا معافیت دائم

7.              تصویر مدرک تحصیلی

8.              تکمیل پرسشنامه در خواست تاسیس انتشارات

9.              تذکر : برای افراد حقوقی ، علاوه بر مدارک فوق تصویر اساسنامه شرکت منضم به گواهی روزنامه رسمی وصورتجلسه انتخاب ارکان اصلی موسسه نیز الزامی است

مدارک تکمیلی :

1-      تکمیل فرم حراست

2-      گواهی  عدم سوء پیشینه

3-      تایید صلاحیت علمی وتخصصی  از اتحادیه ناشران خراسان

 

 

متقاضیان در شهرستان، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها مراجعه نمایند.

اطلاعات واحد

صدور مجوز در

استان خراسان جنوبی

نام واحد: اداره امور فرهنگی

دورنگار: 32323277-056

نام متصدی:  عصمت جهانی کیا

تلفن: 32323393-056

داخلی -229

               آدرس:  خ شهید محلاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

زمان تقریبی انجام فرآیند (به غیر از استعلام از سایر دستگاهها)، در این دستگاه : 3روز

هزینه صدور مجوز:  فاقد هزینه می باشد

زمان تقریبی استعلام از سایر دستگاهها :      45روز

 

قوانین، مقررات و دستورالعملها: بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وآیین نامه تاسیس ونظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 435هـ 28853.ت مورخ 1371مصوب هیأت وزیران