اداره امور فرهنگی:

کارشناس تبلیغات و اطلاع رسانی

سایت    www.khj.farhang.gov.ir

پست الکترونیکkhj@farhang.gov.ir

شرایط عمومی کانون آگهی و تبلیغات :

1.      داشتن پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغات دارای اعتبار

مدارک لازم برای صدور مجوز:

1.      ارائه در خواست به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با امضاء صاحب امتیاز به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مقصد .

2.      پروانه فعالیت کانون ارائه کننده و دریافت کننده نمایندگی

3.      عقد قرارداد فی ما بین با کانون مقصد و اعلام به اداره کل استان

متقاضیان جهت ارائه خدمت به واحدهای شهر ستانی دارای مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مراجعه نماید.

اطلاعات واحد

صدور مجوز در

استان خراسان جنوبی

نام واحد:

اداره امور فرهنگی

دورنگار: 32323277-056

نام متصدی:  حمیده ملائی

تلفن: 32323393-056

               آدرس:  خ شهید محلاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

زمان تقریبی انجام فرآیند (به غیر از استعلام از سایر دستگاهها)، در این دستگاه: صاحب امتیاز کانون مبداء درخصوص اعطای نمایندگی به کانون مقصد با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مقصد و  با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان   مبداء مکاتبه نماید.

هزینه صدور مجوز:  فاقد هزینه می باشد

زمان تقریبی استعلام از سایر دستگاهها : -

 

قوانین، مقررات و دستورالعملها:  آیین نامه تاأسیس و نظارت برکار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغات – مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358- و دستورالعمل ایجاد شعبه و نمایندگی برای کانون های آگهی و تبلیغاتی – جلسات 16 و 17 کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور