اداره امور فرهنگی:

کارشناس تبلیغات و اطلاع رسانی

سایت    www.khj.farhang.gov.ir

پست الکترونیکkhj@farhang.gov.ir

شرایط خاص برای صدور مجوز:

مکاتبه متقاضی با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت استعلام طرح مورد نظر.

مدارک لازم برای صدور مجوز:

1.      ارائه طرح تبلیغاتی در کاغذ آ4 با مهر و امضای صاحب امتیاز کانون

2.      ارائه مدارک و مستندات فعالیت قانونی

3.      مجوز نبت نمایندگی در مراجع ذیربط قانونی برای شرکتهایی که در طرح تبلیغاتی آنها نام یا نشان تجاری خارجی تبلیغ شود.

 

متقاضیان جهت ارائه خدمت به کانون آگهی و تبلیغات دارای مجوز و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی  مراجعه نماید.

اطلاعات واحد

صدور مجوز در

استان خراسان جنوبی

نام واحد:

اداره امور فرهنگی

دورنگار: 32323277-056

نام متصدی:  حمیده ملائی

تلفن: 32323393-056

            آدرس:  خ شهید محلاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

زمان تقریبی انجام فرآیند (به غیر از استعلام از سایر دستگاهها)، در این دستگاه: 48ساعت

هزینه صدور مجوز:  فاقد هزینه می باشد

زمان تقریبی استعلام از سایر دستگاهها : -

 

قوانین، مقررات و دستورالعملها:  دستور العمل اجرایی تبلیغات شهری – محیطی – و مواد 10- 15 آیین نامه تاأسیس و نظارت برکار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوبه مورخ 17/3/85 جلسه کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور –و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و انتشار برگه های تبلیغاتی یا آگهی نامه توسط کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب مورخ 12/5/82 کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور. –