عنوان خدمات

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/publication

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١.ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ
٢.ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ
٣.ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
٤.ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ- ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن-
٥.ﭼﻬﺎر ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ ٣×٤
٦.ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
٧. اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
٨.اراﺋﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎری، ﻣﻜﻔﻲ وﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١.ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
٢.ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره ٤٣٥ﻫ٢٨٨٥٣/ت مورخ ١٣٧١ مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

١-درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
٢- اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﭼﺎپ
٣- ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺻﻞ آن و ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
٤-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼمﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ،ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ
٥- ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٦- ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره ﺳﺠﻞﻛﻴﻔﺮی و اﺗﺤﺎدﻳﻪ
٧- ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
٨-اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
٩- درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
١٠-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﻼم ازﺣﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﻧﺎﺟﺎ
١١-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
١٢-ﺻﺪور ﻣﻮاﻗﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﭘﺲاز درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺣﺮاﺳﺖ
١٣- درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ