عنوان خدمات

پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/publication

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. دارا ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ١ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪر ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
٢. اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ادارات ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح
٣. دارا ﺑﻮدن ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
٤.اراﺋﻪ آﺧﺮﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١. اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اداره ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
٢.اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ
٣.اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره ٤٣٥ﻫ٢٨٨٥٣/ت مورخ ١٣٧١ مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

١- درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ
٢-اﻋﻼم آدرس و اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺪارک ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ
٣- ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ
٤-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻘﺮاردﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪﻣﻜﺎن
٥-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼمﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادارات ﻛﺎر وﺑﻬﺪاﺷﺖ
٦-ﺛﺒﺖ در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٧-ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ادارات ﻛﺎر وﺑﻬﺪاﺷﺖ
٨-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
٩-اراﺌﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪدﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
١٠-اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪﻛﺎرﺷﻨﺎس
١١-ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﭼﺎپ در ﺻﻮرتﺗﺎﻳﻴﺪ
١٢-ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدنﻣﺪارک
١٣-ﺛﺒﺖ ﭘﺮواﻧﻪ
١٤-درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ