عنوان خدمات

مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/publication

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١.درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺮگ و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
٢.اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه
٣. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ -ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء-
٤.ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺪم ﺗﺮﻫﻴﻦ وﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪاروﻓﺮوﺷﻨﺪه -ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء-
٥.ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ اداره ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١.ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮی (ﺻﻠﺢ) ﺑﻨﺎم ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره ٤٣٥ﻫ٢٨٨٥٣/ت مورخ ١٣٧١ مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

١-ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
٢-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٣- درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
٤-ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪدﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ درﺻﻮرتﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارک
٥-اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ
٦-ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ ﺑﻪﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٧-ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ
٨-ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮی(ﺻﻠﺢ) ﺑﻨﺎم ﺧﺮﻳﺪار وﻓﺮوﺷﻨﺪه
٩-درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮی و اراﺋﻪﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺗﺼﻮﻳﺮ آن و اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدﺳﺘﮕﺎه
١٠- درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﺪ و درج درﭘﺮوﻧﺪه
١١-ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪ (ﺧﺮﻳﺪار) در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎهﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس
١٢-ﻣﻬﺮ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎمﻳﺎﻓﺘﻪ
١٣-درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂﺧﺮﻳﺪار
١٤-اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪار