عنوان خدمات

مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/publication

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١.درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ -در ﺳﺮﺑﺮگ و ﻣﻬﺮ
٢. ﭘﻴﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر -ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ
٣. ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
٤. ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ (ﺻﺮﻓﺎﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮز از وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن) ﻣﺒﻨﻲﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
٥. ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ اﺳﺘﺎن

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره ٤٣٥ﻫ٢٨٨٥٣/ت مورخ ١٣٧١ مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

١-مراجعه وارائه درخواست ومدارک مورد نیاز
٢-ثبت درخواست متقاضی
٣-تشکیل پرونده درصورت محرز بودن شرایط وکامل بودن مدارک
٤- بررسی کارشناسی پرونده و تهیه نامه مجوز درصورت تکمیل پرونده وارائه به مدیرکل
٥- پاراف نامه وارسال به دفترمعاون وزیر
٦- امضاء نامه وارجاع به کارشناس
٧- مهرپیش فاکتوروارائه به دبیرخانه
٨- ثبت نامه وارائه به متقاضی
٩- دریافت نامه مجوز وپیش فاکتورمهرشده
١٠- مراجعه جهت خرید دستگاه چاپ