عنوان خدمات

صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١.درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
٢. ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،و آﮔﻬﻲ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ
٣.ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮگ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
٤.ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
٥. ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﻫﺪای ﺟﻮاﻳﺰ
٦.ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺆاﻻت و ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
٧. اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ

قوانین و مقررات بالادستی

(مصوبه جلسه ٤٤٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ١٣٧٨/٥/١٢)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ٢٠ روز ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
٢-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻻزم
٣- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﻓﺮﻣﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺳﻮاﺑﻖ
٤- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
٥- ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
٦-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز