عنوان خدمات

مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب و بسته بندی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١.ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﭼﺎپ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ وارﺷﺎداﺳﻼﻣﻲ و اﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ
٢. اراﺋﻪ ﻃﺮح رﻧﮕﻲ درﻛﺎﻏﺬو ﻳﺎ اﺻﻞ در دوﻧﺴﺨﻪ رﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮواﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
٣.آﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ وآﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ
٤.ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ از وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ
٥.ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
٦.داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ
اراﺋﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ درﺧﺼﻮص ﻛﺎﻻﻫﺎی زﻳﺮ ﻧﻈﺮ -ﺗﺤﺖ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ-ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ
اراﺋﻪ ﻣﺪارک اداره ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ وارداﺗﻲ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماده ١٣ آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره ٢٨٨٥٣/ت٤٣٥ﻫ مورخ ١٣٧١ مصوب هیات وزیران و شیوه نامه جدید کارهای چاپی غیر ار کتاب مورخ خرداد ١٣٧٨ مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستوالعمل چاپ کارهای غیر از کتاب مورخ ١٣٧٧/١٢/٢٨ به تصویب وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی رسید .)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-ارائه درخواست به همراه دو نمونه از طرحها
٢-دریافت و ثبت درخواست
٣-بررسی و اقدامات کارشناسی
٤-امضای مجوز-درصورت تایید کارشناسی-
٥-مهر نمونه طرحها وتحویل یک نسخه ار آن به متقاضی
٦-دریافت مجوز