عنوان خدمات

ترخیص محصولات فرهنگی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
٢.  اﺻﻞ ﻣﺠﻮز ورود اﺧﺬ ﺷﺪه
٣. ﻛﭙﻲ ﭘﺮوﻓﺮم ﻣﻬﺮ ﺧﻮرده
٤. اﺻﻞ ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر(درﻣﻮرد ﮔﻤﺮک ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس- ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر(
٥.  در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻻی وارده ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر اراﺋﻪ ﺷﻮد.
٦. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ ﻣﻬﺮ ﺧﻮرده در زﻣﺎن اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ورود
٧. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ورود ،ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارک ﻻزم
ﺟﻬﺖ ﻣﺠﻮز ورود ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
٨. اﺻﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ ی وارده

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٠ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻣﺪارک ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
٢-درﻳﺎﻓﺖ وﺛﺒﺖﺗﻘﺎﺿﺎوارﺳﺎل ﺑﻪﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭼﺎپ
٣-ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺷﺮاﻳﻂﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٤-ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻮز ﺟﻬﺖﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ از ﮔﻤﺮک درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارک
٥-ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ وارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﺎون اﻣﻮرﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
٦-اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ و ارﺳﺎل ﺑﻪدﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
٧-ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎیﻻزم
٨-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و اﺻﻞﻣﺪارک و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ