عنوان خدمات

صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٢.ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،و آﮔﻬﻲ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ
٣.ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٤.اﻋﻼم ﺷﺮاﻳﻂ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب آﺛﺎر ﺑﺮﺗﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاری
٥.اﻋﻼم اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه آﺛﺎر ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
٦. راه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی و اﻋﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٧. اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ درج در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٨. ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
٩.ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺟﻨﺒﻲ و ﺷﻴﻮه اﺟﺮای آن
١٠.ﺗﻘﻮﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻲ و روﺷﻬﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
١١.اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢١ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ٢٠ روز ﻗﺒﻞ ازاﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
٢- ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻻزم
٣- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﻓﺮﻣﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺳﻮاﺑﻖ
٤- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
٥-ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
٦- درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز