هنری

نام و نام خانوادگی سمت مشخصات
سید علی زمزم معاون هنری اداره کل

تلفن مستقیم: 32323272-056

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 219

دورنگار: 32323272-056

پست الکترونیکی: khj@farhang.gov.ir
 

 آقای یاسین براتی  رئیس اداره امور هنری  تلفن مستقیم: 32323273-056

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 121

افضلیان  کارشناس هنر های تجمسی تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 215