عنوان خدمات

مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست کتبی
٢.تحویل اساسنامه، تصویر روزنامه رسمی، پروانه تاسیس ،و آگهی ثبت
شرکتهای موسسه (برای متقاضیان حقوقی(
٣.ارائه گزارش عملکرد اقدامات قبلی در صورت وجود سابقه
طرح تفصیلی برنامه شامل:
١.هدف و معیارهای طرح
٢.، ذکر بین الملل ، کشوری، استانی یا محلی،(جشنواره های بین المللی نیاز به
اخذ مجوز از مراکز مربوطه دارند(
٣.اشخاص حقیقی و حقوقی، یاریگران طرح - اسپانسرها -، راه های تأمین هزینه
و بودجه بندی،
٤.تقویم اجرایی، روش های تبلیغاتی و سوابق فعالیت ،و مکان اجرا
٥. سوابق هنری و علمی شورای علمی و هنری

قوانین و مقررات بالادستی

فاقد قانون و مقررات جهت صدور مجوز

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-ارائه درخواست کتبی حداقل روز قبل از اجرای فعالیت
٢-ثبت درخواست منضم به مدارک لازم
٣-بررسی مدارک و صلاحیت تخصصی و سوابق
٤-بررسی محتوای برنامه و اعلام نظردر خصوص صدور مجوز
٥-صدور مجوز در صورت موافقت
٦-ثبت و ارائه مجوز
٧-دریافت مجوز
٨-ارائه گزارش عملکرد جشنواره به کارشناس مربوطه
٩-تطبیق گزارش عملکرد وطرح اولیه و اعلام نظر
١٠-ثبت در پرونده توسط دبیرخانه امور نگارخانه ها