عنوان خدمات

پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. تکمیل فرم ثبت نمایشنامه
٢. تکمیل فرم اجرای نمایش
٣.نامه درخواست مدیریت تماشاخانه
٤.سه نسخه از نمایشنامه
٥. موافقت کتبی نویسنده ،مترجم ،شاعر ،ناشر برحسب لزوم

قوانین و مقررات بالادستی

(ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه ٤٦١ مورخه ١٣٧٩/٢/٦ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره ١ ماده ٣ سیاستهای هنرهای نمایشی مصوب ٧٨/١١/٢٦ همان شورا)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-درخواست از مدیریت تماشاخانه برای اجرای نمایش
٢-ارائه نامه درخواست به اداره کل هنرهای نمایشی به همراه سه نسخه از نمایشنامه
٣-ثبت درخواست
٤-تکمیل فرم ثبت نمایشنامه توسط نویسنده یا کارگردان
٥-ارجاع درخواست به همراه مدارک به شورا
٦-مطالعه نمایشنامه توسط کارشناسان شورا و تنظیم صورت جلسه
٧-تشکیل جلسه اعلام نتیجه با حضورکارگردان و درصورت لزوم نویسنده
٨-ارائه نامه درخواست به اداره کل هنرهای نمایشی جهت صدور پروانه اجرای نمایش در مکان،زمان و تعداد اجرای مشخص
٩-ثبت درخواست
١٠- تکمیل فرم اجرای نمایش توسط کارگردان
١١-ارجاع درخواست به شورا
١٢-دیدن آخرین تمرین گروه نمایش توسط کارشناسان شورا با هماهنگی مدیریت تماشاخانه وتنظیم صورت جلسه
١٣-تهیه پروانه اجرا
١٤-صدور پروانه اجرای نمایش
١٥-دریافت پروانه اجرای عمومی نمایش