عنوان خدمات

پروانه صلاحیت هنری- هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. نامه درخواست متقاضی
٢.فرم تکمیل شده مشخصات فردی
٣.دو قطعه عکس پرسنلی
٤. تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی
٥.تاییدیه اداره کل حراست
٦. نمونه کار در قالب لوح فشرده

قوانین و مقررات بالادستی

(ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه ٤٦١ مورخه ١٣٧٩/٢/٦ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره ١ ماده ٣ سیاستهای هنرهای نمایشی مصوب ٧٨/١١/٢٦ همان شورا)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-ارائه نامه درخواست
٢- ثبت و ارجاع درخواست متقاضی
٣-ارائه فرم مشخصات فردی به متقاضی جهت تکمیل
٤-تکمیل و ارائه فرم به همراه دوقطعه عکس، تصویر شناسنامه وکارت ملی و نمونه کار در قالب لوح فشرده به شورا
٥-مراجعه به اداره کل حراست جهت دریافت تاییدیه
٦-بررسی و اعلام نظر کتبی
٧-دریافت نظر اداره کل حراست
٨-دریافت و بررسی مدارک و اعلام نظر
٩-صدور پروانه صلاحیت هنری درصورت نظر مثبت شورا
١٠-دریافت پروانه صلاحیت هنری