عنوان خدمات

پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. نامه درخواست متقاضی
٢. تقاضانامه شرکت- شرکت نامه-
٣.نامه از اداره ثبت شرکتها برای شرکت تک منظوره
٤.صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه شرکت با موضوع آثار صوتی
٥.تصویر شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
٦.تصویرکارت پایان خدمت مدیر عامل- اقایان -و چهار قطعه عکس پرسنلی
مدیر عامل
٧. چاپ و ارائه آگهی تاسیس موسسه در روزنامه رسمی
مدارک تکمیلی
١.آگهی تاسیس موسسه و شماره ثبت
٢.گواهی عدم اعتیاد
٣.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد بند های ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه نحوه صدور مجوز مؤسسات، شرکت ها و مراکز تهیه، تولید وتکثیر آثار صوتی مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-ارائه درخواست به همراه مدارک
٢-تشکیل پرونده درصورت تکمیل بودن مدارک و دارا بودن شرایط وارسال به دفتر موسیقی جهت تایید
٣-بررسی مدارک ،سوابق هنری ،تخصصی و اعلام به اداره کل استانها
٤-اعلام به متقاضی جهت ارائه نام به اداره ثبت شرکت ها
٥-ارائه درخواست برای تعیین نام در اداره ثبت شرکت
٦-استعلام پرونده متقاضی ازدفتر موسیقی که در آن نام موسسه و نوع فعالیت تعیین شده است
٧-ارائه پاسخ اداره ثبت شرکتها به دفتر موسیقی
٨-استعلام از اداره کل حراست
٩-معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی های عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه و استعلام ازاداره اماکن درخصوص مکان موسسه
- مراجعه متقاضی به مرکزبهداشت و اداره سجل کیفری جهت دریافت گواهی های مذکور
- بررسی و صدور گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه به نام متقاضی وارسال به اداره کل حراست
- بازدید از مکان موسسه توسط اداره اماکن و ارسال پاسخ استعلام
١٠-دریافت نظرات و اعلام نظر کتبی
١١-ارائه نتایج به دفتر موسیقی
١٢-پاسخ به اداره ثبت شرکتها
١٣-ارائه شماره ثبت موسسه برای تاسیس موسسه تک منظوره و معرفی متقاضی به روزنامه رسمی
١٤-مراجعه به روزنامه رسمی
١٥-درج آگهی تاسیس
١٦-ارائه آگهی چاپ شده تاسیس موسسه به دفتر موسیقی
١٧-صدور مجوز شش ماهه تاسیس موسسه
١٨-ارائه مجوز به متقاضی
١٩-دریافت مجوز شش ماهه تاسیس موسسه