عنوان خدمات

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از ٥٠٠ نفر

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم: درخواست از طرف مدیر سالن به همراه تقاضانامه خواننده با ذکر
مشخصات ذیل در نامه:
١.نام خواننده
٢. نام و شماره مجوز و نمونه آلبوم
٣.مکان ، تاریخ ، ساعت و تعداد اجرا
٤. ظرفیت سالن

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-ارائه درخواست از طرف مدیر سالن به همراه تقاضانامه خواننده
٢-ثبت درخواست
٣- استعلام از حراست
٤-بررسی و اعلام نظر
٥-اطلاع رسانی به متقاضی جهت ارائه پوستر و بروشور(در صورت مثبت بودن پاسخ استعلام)
٦-تکمیل فرم اعلام وضعیت اطلاع رسانی، فرم تعهد درخصوص مندرجات طرح پوستر و ارائه پوستر و بروشور جهت تایید
٧-تایید طرح پوستر و بروشور و صدور مجوزاجرای موسیقی به نام مدیر سالن
٨-ثبت مجوز
٩-دریافت مجوز