عنوان خدمات

گواهی ثبت نرم افزار

آدرس وبگاه

http://login.saramad.ir

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

٠افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. مدارکی که دال بر حق مالکیت اثر باشد
٢.چهار نسخه از اصل نرم افزار درقالب چهار لوح فشرده جداگانه
٣. تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک
٤. اصل فیش واریزی یک میلیون ریال به حساب ٥١١٠٣١ خزانه- امکان تخفیف
برای محصولات فاخر فرهنگی با معیارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-
٥.یک نسخه اجزای محتوای اثر بر روی لوح فشرده
٦.تصویر اظهارنامه ثبت شرکت یا موسسه- برای متقاضی حقوقی-
٧.تصویر کارت ملی- برای متقاضی حقیقی -

قوانین و مقررات بالادستی

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب دهم دی ماه ١٣٧٩) مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد ٢و١٧ قانون مذکور شماره ٢١١٨٥/ت٢٦٠٨٩ه مورخ ١٣٨٣/٤/٢٤

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

عنوان خدمات

گواهی ثبت نرم افزار

آدرس وبگاه

http://login.saramad.ir

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

٠افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. مدارکی که دال بر حق مالکیت اثر باشد
٢.چهار نسخه از اصل نرم افزار درقالب چهار لوح فشرده جداگانه
٣. تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک
٤. اصل فیش واریزی یک میلیون ریال به حساب ٥١١٠٣١ خزانه- امکان تخفیف
برای محصولات فاخر فرهنگی با معیارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-
٥.یک نسخه اجزای محتوای اثر بر روی لوح فشرده
٦.تصویر اظهارنامه ثبت شرکت یا موسسه- برای متقاضی حقوقی-
٧.تصویر کارت ملی- برای متقاضی حقیقی -

قوانین و مقررات بالادستی

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب دهم دی ماه ١٣٧٩) مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد ٢و١٧ قانون مذکور شماره ٢١١٨٥/ت٢٦٠٨٩ه مورخ ١٣٨٣/٤/٢٤

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 ١-ارائه درخواست دریافت تاییدیه فنی به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک فقط برای نرم افزارهای ایرانی
٢-صدور تاییدیه فنی وارسال به واحد نرم افزار
٣-دریافت تاییدیه فنی
-مراجعه به سایت ثبت نرم افزارو (softreg.ir) ارائه اطلاعات شخصی
-ایجاد نام کاربری و رمزعبور برای متقاضی وارسال به رایانامه وی
-ورود به سایت softreg.ir)) ثبت نرم افزارو وارد کردن اطلاعات نرم افزار جهت ثبت
-دریافت اطلاعات توسط اتوماسیون و ثبت اطلاعات در دبیرخانه
-تحویل اصل نرم افزار و سایرمدارک به صورت پستی یاحضوری به دبیرخانه
-ثبت و آرشیو اسناد و نرم افزار ها در دبیرخانه
٤-بررسی و اعلام نظرکارشناسی
-ارائه نظر کارشناسی توسط کارگروه با امضای رییس مرکز
-مشاهده مراحل پیشرفت کاراز طریق سایت
٥-صدور مجوز ثبت نرم افزار
٦-دریافت مجوز ثبت نرم افزار