عنوان خدمات

مجوز تکثیر نرم افزار

آدرس وبگاه

http://login.saramad.ir

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.چهار نسخه از اصل نرم افزار درقالب چهار لوح فشرده جداگانه
٢. مجوز موسسه نشر دیجیتال
٣.تصویر اظهارنامه ثبت شرکت یا موسسه- برای متقاضی حقوقی-
٤. تصویر کارت ملی- برای متقاضی حقیقی -

قوانین و مقررات بالادستی

شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد ٢و١٧ قانون مذکور شماره ٢١١٨٥/ت٢٦٠٨٩ه مورخ ١٣٨٣/٤/٢٤ و ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ١٣٧٥/٨/٨ و آیین نامه اجرایی آن مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 ١-مراجعه به سایت (softreg.ir) ثبت نرم افزارو ارائه اطلاعات شخصی
٢-ایجاد نام کاربری و رمزعبور برای متقاضی وارسال به رایانامه وی
٣-ورود به سایت ثبت نرم افزار(softreg.ir)و وارد کردن اطلاعات نرم افزار جهت ثبت
-دریافت اطلاعات توسط اتوماسیون و ثبت اطلاعات در دبیرخانه
-تحویل اصل نرم افزار و سایرمدارک به صورت پستی یاحضوری به دبیرخانه
-ثبت و آرشیو اسناد و نرم افزار ها در دبیرخانه
٤-بررسی و اعلام نظر کارشناسی
-ارائه نظر کارشناسی توسط کارگروه با امضای رییس مرکز
-مشاهده مراحل پیشرفت کاراز طریق سایت
٥- صدور مجوز تکثیر نرم افزار
٦-دریافت مجوز تکثیر نرم افزار