عنوان خدمات

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

آدرس وبگاه

http://login.saramad.ir

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:
١.اساسنامه شرکت
٢. روزنامه رسمی و آگهی های تغییرات
٣.تقاضانامه ممهور به مهر شرکت در سربرگ رسمی شرکت
٤.معرفی رسمی مدیر مسوول موسسه از طرف شرکت
مدارک تکمیلی:
١. گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری

قوانین و مقررات بالادستی

رایانه ای (مصوب دهم دی ماه ١٣٧٩) مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد ٢و١٧ قانون مذکور شماره ٢١١٨٥/ت٢٦٠٨٩ه مورخ ١٣٨٣/٤/٢٤ و ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ١٣٧٥/٨/٨ و آیین نامه اجرایی آن مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 ١-تکمیل فرم تقاضای تاسیس موسسه وفرم اسامی پیشنهادی و فرم مشخصات مدیر و اعضاء فرم ها در سایت مرکزموجود می باشند
٢-ثبت درخواست و دریافت مدارک وصدور معرفی نامه برای احراز عدم سوء پیشینه
٣-بررسی عدم سوء پیشینه و اعلام نظربه مرکز
٤-استعلام از حراست
٥-بررسی و اعلام نظر به مرکز
٦-بررسی اولیه و برگزاری آزمون تخصصی و مصاحبه درصورت نیاز
٧-بررسی کارشناسی در کارگروه تخصصی
٨-درخواست اساسنامه و فرمهای صورت جلسه درصورت تايید کارگروه
٩-ارائه اساسنامه و فرم های صورت جلسه تهیه و تکمیل شده از روی سایت به اداره ثبت شرکتها
١٠-ثبت درخواست و تایید نام موسسه
١١-استعلام موضوع فعالیت از وزارت ارشاد
١٢-تایید موضوع فعالیت به ثبت شرکتها
١٣-ثبت اساسنامه و ارائه به روزنامه رسمی
١٤-ارائه تصویر آگهی ثبت و اساسنامه ثبت شده به وزارت ارشاد
١٥-صدور مجوز موقت یک ساله
١٦- دریافت مجوز