نام و نام خانوادگی سمت مشخصات
آقای حجت السلام و المسلمین سبزه کار
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان خراسان جنوبی

تلفن داخلی: 32332566

پست الکترونیکی: