عنوان خدمات

مجوز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست کتبی امام جماعت مسجد
٢.کاربرگ ارزشیابی
٣.کاربرگهای شماره یک الی شش
٤. تکمیل فرم درخواست تایید نام کانون
٥. اساسنامه تکمیل شده کانون
٦.دو قطعه عکس- مدیر مسوول کانون-
٧.تصویر شناسنامه مدیرکانون و هیات امنا
٨. تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر کانون
٩.تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم مدیر
کانون
١٠. داشتن هرگونه سابقه در امور فرهنگی و هنری و پژوهشی و مدارک ایثارگری و
جانبازی مدیرکانون
مدارک تکمیلی:
١. گواهی عدم سوء پیشینه مدیرکانون

قوانین و مقررات بالادستی

ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ١٣٧٥/٨/٨و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 ١-اعلام درخواست تاسیس کانون
٢-بازدید از محل توسط کارشناس دبیرخانه
٣-تکمیل فرم ارزشیابی وکاربرگ شماره ١در صورت تایید محل
٤-ارایه کاربرگ های شماره ٢و ٣و ٤و ٥ به امام جماعت جهت تکمیل در صورت تایید مکان کانون توسط کارشناس دبیرخانه
٦-تکمیل کاربرگ ٦ و معرفی مدیر کانون به نیروی انتظامی جهت تایید عدم سوء پیشینه در صورت تایید مدارک و فرمها
٥-تکمیل کاربرگها و ارائه مدارک مورد نیاز به دبیرخانه
٧-بررسی واعلام نظر
٨-تکمیل فرم درخواست تایید نام کانون درصورت تایید عدم سوء پیشینه
١٦-تحویل مجوز به امام جماعت و اخذ رسید
١٢-صدور حکم مسئولیت برای مدیرمسئول کانون و اطلاع رسانی به کانون جهت شروع فعالیت
١٣-افتتاح حساب جاری دربانک تجارت و ارائه شماره حساب به دبیرخانه استان
١٤-اعلام شماره حساب به ستادعالی و امضای اول مجوز تاسیس توسط مدیرکل ارشاد استان
١٥-تایید نهایی و امضای دوم مجوز تاسیس توسط دبیر ستاد عالی به منزله صدور مجوز قطعی دوساله
١٧-دریافت مجوز