مشاهیر استاندکتر علی اکبر بهرمان (پدر علم ارتودونسی ایران)

دکتر علی اکبر بهرمان

دکتر علی اکبر بهرمان در سال 1311 در شهر بیرجند متولد شد، تحصیلات ابتدایى و متوسطه را در بیرجند و دوره دکترى دندانپزشکى را درسال 1340 با اخذ رتبه اول در دانشگاه تهران گذرانید. وى پس از اخذ درجه دکترى عازم آمریکا شد و به ترتیب در سال هاى 66 ، 64 و 67 به اخذ تخصص در دندانپزشکى اطفال و ارتودنسى (ردیف کردن دندان‏ها) و MS از دانشگاه‏هاى معتبر آمریکا نائل گردید. وى پس از اخذ درجات مذکور به کشور بازگشت و تاکنون منشاء خدمات آموزشى، پژوهشى، اجتماعى و مدیریتى در ابعاد وسیعى بوده است. دکتر بهرمان رامى‏توان پدر ارتودنسى ایران نامید زیرا ایشان نه تنها اولین متخصص ارتودنسى مى‏باشد بلکه موجبات گشایش دوره‏ هاى تخصصى ارتودنسى را در دانشگاه شهید بهشتى و سایر دانشگاه هاى ایران فراهم کرده است. بهرمان چندین مقاله به زبان فارسى و انگلیسى در مجلات داخلى و خارجى به چاپ رسانده که موجب افتخار هر ایرانى است. از نظر مدیریتى چندین سال به سمت رئیس دانشکده دندانپزشکى، معاونت دانشکده و مدیریت گروه تخصصى ارتودنسى در دانشگاه شهید بهشتى خدمت نموده و در مدت مدیریت خود در توسعه دانشکده مجدّانه کوشیده است. ضمناً در بیش از 13 کمیته، شورا، و جوامع صنفى عضویت و یا ریاست دارد.

شرح حال و خدمات دندان پزشکی دکتر بهرمان در ایران:

1- فارغ التحصیل دانشگاه تهران خرداد ماه 1340 با احراز رتبه اول و اخذ مدال درجه اول علمی و بورس تحصیلی برای دوره های تخصصی از وزارت فرهنگ.

2- چهار سال و نیم تحصیلات تخصصی و فوق تخصصی در ارتودنسی و دندان پزشکی عمومی و کودکان و اخذ درجه علمی MSc از دانشگاه روچستر نیویورک در مرکز دندان پزشکی ایستمن. دکتر بهرمان اولین دندان پزشکی در ایران است که موفق به گذرا ندن دوره کامل ارتودنسی همرا ه با اخذ درجه MSc شده است.

3- خدمات دانشگاهی دکتر بهرمان از شهریور 1346 با استاد یاری در دانشگاه ملی سابق (دانشگاه شهید بهشتی) آغاز شده است. مسؤولیت ها و خدمات دکتر بهرمان در دانشگاه مذکور را به 3 دوره میشود تقسیم کرد که در طی 35 سال خدمت انجام داده است.