• بریده روزنامه

تاریخ : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
روزنامه : خراسان جنوبی- امروز خراسان جنوبی
روز فرهنگ خراسان جنوبی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران