• بریده روزنامه

تاریخ : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
روزنامه : خراسان جنوبی- امروز خراسان جنوبی
روز فرهنگ و هنر خراسان جنوبی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران