• بریده روزنامه

تاریخ : ۲ مرداد ۱۳۹۸
روزنامه : خراسان جنوبی - زعفران
حمایت از طرح های محتوایی 14 موسسه قرآنی در خراسان جنوبی