• بریده روزنامه

تاریخ : ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
روزنامه : خراسان جنوبی- امروز خراسان جنوبی
برنامه های روز خبر نگار اعلام شد