• بریده روزنامه

تاریخ : ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
روزنامه : خراسان جنوبی- امروز خراسان جنوبی
افتتاح نمایشگاه باغ خیال 2 در بیرجند(روزنامه امروز خراسان جنوبی 16/5/98)