بریده روزنامه

۲۴ شهریور ۱۳۹۹

خراسان جنوبی- امروز خراسان جنوبی

تجلیل از مهدی هوشنگ نژاد پیشکسوت عرصه فیلم سازی استان