بریده روزنامه

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

خراسان جنوبی- امروز خراسان جنوبی

تامین قرآن و ادعیه با خط بریل برای روشندلان خراسان جنوبی