بریده روزنامه

۲۹ تیر ۱۴۰۰

خراسان جنوبی - زعفران

شورای نظارت بر ساخت نصب مجسمه های شهری تشکیل شد