پیشینه دستگاه

فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در یک نگاه

 فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در یک نگاه

 
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیرجند در تاریخ 1/11/55 به عنوان نمایندگی فرهنگ و هنر در یک آپارتمان با 3 اتاق استیجاری با مسئولیت فریدون خزاعی بازدید راه اندازی گردید. با توجه به اینکه در شهرهای فاقد اداره فرهنگ و هنر، ادارات آموزش و پرورش قائم مقام فرهنگ و هنر را داشته اند، از ابتدای سال 56 کلیه مدارک موجود در آموزش و پرورش تحویل گرفته شد و نمایندگی فرهنگ و هنر کار خود را آغاز نمود. در ابتدا چارت سازمانی نمایندگی شامل:
1.نماینده فرهنگ و هنر 2. راهنمای فرهنگی 3. متصدی امور هنری 4. متصدی امور دفتر 5. نیروی خدماتی بود و 3 کتابخانه را در مرکز شهر و مراکز بخش های سربیشه و نهبندان تحت پوشش داشت. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ابتداوزارت فرهنگ و هنر به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و پس از مدتی با ادغام دو وزارتخانه اطلاعات و جهانگردی و فرهنگ و آموزش عالی، وزارت فرهنگ و ارشاد ملی و پس از آن با نام وزارت ارشاد اسلامی و سپس به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر نام داد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیرجند با مسئولیت آقای سیدمحمود هاشمی ادامه فعالیت داد و در سال 1362 بود که نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی بیرجند به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیرجند تبدیل گردید. سپس در سال 1376 ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیرجند به آقای حسین افضلیان واگذار شد که تا سال 1379 ادامه داشت و بعد از آن آقای حسن رمضانی بعنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیرجند منصوب شد و تا سال 1383 که خراسان جنوبی از خراسان بزرگ منفک شد بعنوان رئیس اداره بیرجند خدمت نمود، پس از آن به دنبال راه اندازی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی آقای مهدی حقیقی بعنوان اولین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به مدت یکسال خدمت نمود و با روی کار آمدن دولت نهم از آبانماه 84 آقای حسین افضلیان بعنوان دومین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تا 15/6/1388 فعالیت نمود و پس از آن و تا تاریخ 15/6/93 اقای محمد مطهری فر عهده دار سمت مدیر کل و از آن تاریخ جناب آقای احمد محبی  تا مورخ 97/4/20 عهده دار این سمت بوده اند.

و بعد از آن نیز جناب آقای ناصر نبی زاده تا هم اکنون عهده دار این سمت می باشند.


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۳۶