1-کدام یک از خدمات، قابل ارایه در میز خدمت است؟

2-منظوراز خدمات احصا شده چیست و فرایند احصا چگونه است؟

3-دستگاههایی که شاید در ماه یک ارباب رجوع هم نداشته باشند تکلیفشان درباره میز خدمت چیست؟

4-مسئول و متولی میز خدمت در دستگاهها واحد رسیدگی به شکایات است یا واحد برنامه ریزی و تحول اداری؟

5-بهترین محل، جهت استقرار میز خدمت کجاست؟

6-درخصوص دستگاههایی که وظایف و خدمات آنها به دو دسته تخصصی و پشتیبانی تقسیم می شود آیا استقرار میز خدمت الزامی دارد؟

7-آیا با عنایت به ایجاد استقرار میز خدمت الکترونیکی با استاندارد های میز خدمت ،نیازی به استقرار میز خدمت حضوری می باشد ؟