عنوان خدمات

پروانه ساخت فیلم ویدیویی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. تکمیل فرم تقاضای پروانه ساخت
٢.تعداد ١ نسخه از فیلم نامه کامل
٣.تعداد ٥ نسخه خلاصه فیلم نامه
٤.معرفی تهیه کننده معتبر مورد تایید این اداره- حقوقی-کپی مجوز موسسه و
شرکت فرهنگی و هنری و سینمایی و غیره-
٥. تصویر صفحه اول شناسنامه تهیه کننده
٦. تصویر کارت ملی تهیه کننده
٧.ارائه نمونه کار کارگردان
٨.رزومه کاری و سوابق برای تهیه کننده اول
٩. مشاور از کارگردان حرفه ای برای کارگردان اول

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٣ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-آیین نامه تولید و تامین برنامه های ویدئویی مصوب مصوب سال ١٣٧٢وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 ١-ارائه درخواست از طریق فرم مخصوص
٢- ثبت درخواست
٣-تشکیل پرونده
٤- ارسال پرونده به شورا
٥-بررسی و اعلام نظر
٦-دریافت نظر شورا
٧-صدور پروانه
٨-دریافت پروانه ساخت