عنوان خدمات

پروانه مالکیت و نمایش فیلم ویدیویی- ویژه مراکز خاص

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.فیش وجه واریزی به حساب ٧٢ به نام خزانه داری کل بر حسب مدت زمان
فیلم
٢.خلاصه داستان
٣.تکمیل فرم بازبینی
٤. ارائه اصل پروانه ساخت
٥. تیتراژ اول و آخر فیلم روی کاغذپرینت شده
٦.یک نسخه فیلم

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده ٢١ قانون حمایت از حقوق مولفان ؛ مصنفان و هنرمندان مورخ ١٣٤٨/٩/٣ و آیین نامه اجرایی آن به شماره ٥٠٠٧٠ مورخ ٥٠/١٠/٦ مصوبه هیئت وزیران٢- آیین نامه داخلی صدور پروانه نمایش برنامه های ویدیویی مورخ ١٣٧٢)

هزینه خدمت

بر حسب مدت زمان فیلم

شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-ارائه درخواست به همراه مدارک
٢-ثبت درخواست
٣-تشکیل پرونده و ارائه فرم بازبینی برای تکمیل و ارائه به شورا همراه با فرم صورتجلسه
٤-بررسی و اعلام نظربرای صدور پروانه نمایش فیلم درصورت تایید
٥-بررسی و دستور اقدام دبیر پروانه ساخت و نمایش برای صدور پروانه
٦-تهیه پروانه نمایش فیلم
٧-صدور پروانه نمایش فیلم برای پخش در مراکزخاص و پروانه مالکیت درصورت تقاضا
٨-ثبت و ارائه پروانه
٩-دریافت پروانه نمایش ومالکیت فیلم (در صورت نیاز)