عنوان خدمات

مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١- فیش وجه واریزی به حساب ٧٢ به نام خزانه داری کل بر حسب مدت زمان
فیلم
٢- خلاصه داستان
٣-  تکمیل فرم بازبینی
٤- ارائه اصل پروانه ساخت
٥-  تیتراژ اول و آخر فیلم روی کاغذ ۴ A پرینت شده
٦-  یک نسخه فیلم

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده ١ و ٢٥ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ٧٥/٨/٨ و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد )

هزینه خدمت

بر حسب مدت زمان فیلم

شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 ١-ارائه درخواست کتبی و مدارک لازم
٢-ثبت درخواست، دریافت و تنظیم مدارک وبررسی اولیه پرونده
٣-بررسی نمونه کارهای تولیدی متقاضی و اعلام نظر صلاحیت های فنی و تخصصی
٤-استعلام از بهداشت،سجل کیفری و حراست درصورت تایید شورا
٥-بررسی و اعلام نظر
٦-استعلام از اماکن
٧-بررسی و اعلام نظراماکن در خصوص تایید محل فعالیت موسسه
٨- بررسی اساسنامه شرکت
٩-تایید نام و اساسنامه و ثبت موسسه
١٠-دریافت شماره ثبت ازاداره ثبت
١١-درج آگهی ثبت قانونی موسسه
١٢-صدور مجوز فعالیت به مدت یک سال
١٣-دریافت مجوز