عنوان خدمات

صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.
درخواست کتبی متقاضی
٢.
تصویر سند زمین مورد نظر - در صورت داشتن ملک-
٣.
کروکی و نقشه مقیاس ١,٢٠٠٠ زمین مذکور ممهور به مهر شهرداری منطقه
٤.
تصویر از همه صفحات شناسنامه متقاضی و کارت ملی
٥.
فرم تکمیل شده پرسشنامه که در اختیار متقاضی قرار می گیرد
٦.
طرح توجیهی ساخت سینما

قوانین و مقررات بالادستی

)بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تصویب نامه هیات وزیران شماره ٧/٦١١٢٠ مورخ ١٣٤٥/٩/٨ و آیین نامه ایجاد سالن های نمایش فیلم های ١٦ میلیمتری و نظارت بر فعالیت آنها مورخ ١٣٦٩/٠٩/٠٩ مصوبه وزارت ارشاد(

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 ١-ارائه تقاضا
٢-دریافت و ثبت درخواست کتبی متقاضی توسط دبیرخانه
٣-معرفی متقاضی به شهرداری یا سازمان زمین شهری در صورت نداشتن زمین مناسب
٤-تکمیل پرسشنامه وارائه مدارک
٥-بررسی مدارک و تشکیل پرونده
٦-بازدید زمین توسط کارشناس
٧-دریافت پرونده و بررسی شرایط زمین
٨-بازدید زمین و تنظیم صورت جلسه
٩-صدور موافقت اصولی (مرحله اول)در صورت تایید
١٠-ارائه نقشه ها وطرحهای اجرایی
١١-تشکیل جلسه بررسی نقشه ها و تنظیم صورتجلسه
١٢-صدور موافقت اصولی(مرحله دوم)در صورت تایید نقشه
١٣-مهر نمودن نقشه ها ومعرفی متقاضی به شهرداری جهت صدورپروانه ساخت
١٤-دریافت موافقت اصولی و نامه شهرداری و نقشه های مهر شده