عنوان خدمات

پروانة فعالیت سالن نمایش فیلم

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.درخواست کتبی مالک
٢.تصویر سند مالکیت
٣.پایان کار شهرداری

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تصویب نامه هیات وزیران شماره ٧/٦١١٢٠ مورخ ١٣٤٥/٩/٨ و آیین نامه ایجاد سالن های نمایش فیلم های ١٦ میلیمتری و نظارت بر فعالیت آنها مورخ ١٣٦٩/٠٩/٠٩ مصوبه وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 ١-ارائه درخواست کتبی
٢-تبث درخواست
٣-بررسی درخواست وبازدید اولیه از محل
٤-بازدید از سالن و اعلام نظر- تنظیم صورتجلسه
٥-معرفی متقاضی به اداره اماکن
٦-بررسی و اعلام نظر
٧-صدور پروانه فعالیت به نام مالک
٨-ثبت در پرونده
٩-دریافت پروانه فعالیت