عنوان خدمات

تأسیس آموزشگاه آزاد سینمایی برای بخش خصوصی و دولتی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.
تصویر کلیه صفحات شناسنامه
٢.
تصویر کارت ملی
٣.
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
٤.
ده قطعه عکس
٥.
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
٦.
تصویر اجاره نامه محل فعالیت یا سند مالکیت-پس از تایید شورای دفتری-
٧.
مستندات سوابق کاری از مدیر آموزش
٨.
مستندات سوابق کاری از مدیر مسئول
٩.
طرح درس
مدارک تکمیلی:
١.
گواهی عدم اعتیاد
٢.
گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

)بند ١٧ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه و ضوابط تاسیس آموزشگاههای سینمایی سمعی و بصری مورخ ١٣٧٧/١٢/٢٦ مصوب وزارت ارشاد(

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 ١-تکمیل و ارائه فرم درخواست
٢-ثبت درخواست متقاضی
٣-بررسی صلاحیت متقاضی برای تشکیل پرونده
٤-بررسی و تایید سابقه علمی وتجربی
٥- استعلام از حراست
٦-اعلام نظرحراست
٧-اعلام به متقاضی برای ارائه طرح درس
٨-تکمیل و ارائه فرم طرح درس ومشخصات مدرسین به واحد صدور مجوز
٩-بررسی طرح درس و مدرسین جهت تایید
١٠-اعلام به متقاضی برای معرفی مکان
١١- ارائه اجاره نامه یا سند مالکیت مکان به واحد صدور مجوز
١٢-تکمیل فرمهای اداره اماکن
١٣-معرفی متقاضی به بهداشت و سجل کیفری
١٤-اعلام نظربهداشت و سجل کیفری
١٥-دریافت تاییدیه بهداشت وسجل کیفری
١٦-معرفی مکان جهت بازدید بهواحد نظارت وبازرسی
١٧-بازدید از مکان و تجهیزات جهت تایید
١٨-معرفی متقاضی به اماکن
١٩-اعلام نظر اماکن
٢٠-صدور مجوز
٢١-ثبت مجوز وارائه به متقاضی
٢٢-دریافت مجوز