عنوان خدمات

مجوز توسعه دوره ها برای آموزشگاه آزاد سینمایی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.
درخواست افزایش رشته -طرح درس-

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٧ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه و ضوابط تاسیس آموزشگاههای سینمایی سمعی و بصری مورخ ١٣٧٧/١٢/٢٦ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 ١-ارائه درخواست افزایش رشته
٢-ثبت درخواست متقاضی
٣-بررسی کامل بودن پرونده متقاضی
٤-بررسی عدم تخلف پرونده متقاضی
٥-بررسی میزان عملکرد متقاضی
٦-اعلام به متقاضی برای ارائه طرح درس در صورت تایید نهایی
٧-تکمیل و ارائه فرم طرح درس ومشخصات مدرسین برای رشته موردتقاضا
٨-بررسی جهت تایید طرح درس و مشخصات مدرسین
٩-تجهیز مکان برای رشته مورد نظر
١٠-بازدید از مکان و تجهیزات
١١-موافقت با افزایش رشته در قالب مجوزجدید آموزشگاه
١٢-ثبت و ارائه مجوز جدید
١٣-دریافت مجوز